Parents are requested to Call 0353-2699111 or 9679293719 before downloading the Transfer Certificate.

To make a payment for the Transfer Certificate and Speed Post Service of the same Click Here – One Time Payment

Aaditya Kumar

Aarav

Abhinav Sah

Agrima Sahay

Akshita

Arav Pushkar

Arnav Pushkar

Asemita Singh

Atharv Dixit

Atharv Singh Chauhan

Bhavesh

Ketan Rai

Manjila Ghosh

Naireet Mazumdar

Nicika Harshana

Pratik Rai

Pratyusa Hait

Praval Harshana

Praveen Choudhary

Priom Ghosh

Purbasa Hait

Ronit Samir

Samuel Semson Kujur

Shashank Mishra

Souravi Deb

Subham Sharma

T. Raghu Sai Sreejith

Tejas

Utkarsh Anand

Sample Transfer Certificate – 2020-21